MONTÁŽ OKIEN A DVERÍ | Oknosystém s.r.o

MONTÁŽ OKIEN A DVERÍ (NORMA STN 733134)

Dvakrát meraj a jedenkrát rež platí všade a najmä v stavebníctve, kde sa častokrát meria spôsobom „cól sem, cól tam“. Dôležitým krokom pri výrobe okna je zameranie okenného otvoru. Treba brať do úvahy typ okna, spôsob osadenia do otvoru a typ tesnenia pripojovacej škáry. Rozmery okna by mali byť vždy o niečo menšie ako je stavebný otvor, aby zostal priestor na dilatáciu v dôsledku tepelnej rozťažnosti okna. Minimálna škára medzi rámom okna a murivom by mala byť 1 cm. Pre škáru väčšiu ako 3 cm je výstižnejší názov „diera". V tomto prípade je potrebné chýbajúce objemy domurovať alebo omietnuť maltou pre väčšie hrúbky, čím sa pripraví povrch pre správnu montáž okna a tesniacich pások. Šírka pripojovacej škáry je závislá od rozmerov okna (väčšie okno = širšia škára) a od farby rámu (tmavé farby podporujú väčšiu tepelnú rozťažnosť). Presné rozmerové odchýlky nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Okrem rozmerov okna a okenného otvoru netreba zabudnúť ani na polohu okna, kde môžete mať okno osadené na hrane otvoru, predsadené alebo zapustené. Takisto je potrebné prispôsobiť polohu okna očakávanej hrúbke zatepľovacieho systému. Týka sa to novostavieb aj očakávaných rekonštrukcií. Polohu okna sa neoplatí podceňovať, pretože môže mať zásadný vplyv na vlhkostno-teplotné pomery v okolí okna. Uvedená norma STN 733134 túto polohu nerieši, mal by ju určiť projektant. Ideálna poloha osadenia okna je v rovine tepelnej izolácie obvodovej steny, čo je možné uskutočniť väčšinou iba vtedy, ak je obvodová stena „sendvičová“. Znamená to, že izolácia sa nachádza v strede, napr. medzi dvoma vrstvami betónu. Na nasledujúcich obrázkoch máte možnosť vidieť rôzne typy osadenia okna.

Tesnenie

Platná norma STN 733134 sa zaoberá správnym návrhom, osadením a utesnením výplní stavebných otvorov v obvodovom plášti budov, kontrolou kvality a preberaním zabudovaných konštrukcií - inými slovami montážou okien, dverí a ich utesnením v stavebnom otvore. Ak máte vybrané parametre okna, mali by ste poznať aj správne riešené tesnenie pripojovacej škáry.

Požiadavky na tesnenie môžeme definovať nasledovne:

  • ochrana vnútorných priestorov pred nepriaznivými účinkami počasia (dážď, vietor, chlad atď.)
  • ochrana vnútorných priestorov pred nadmerným hlukom z ulice
  • zníženie únikov tepla a úspora peňazí na vykurovanie
  • zosúladenie (zcelistvenie) okna (dverí) ako samostatného konštrukčného prvku s obvodovou stenou (ako pršiplášť bez dier a s kapucňou)
  • spolupôsobenie pri vytváraní tepelnej pohody vnútorných priestorov
  • životnosť zhodná so životnosťou okna (cca 30 rokov)
  • prispôsobivosť k rozmerovým zmenám škáry vplyvom rôznej tepelnej rozťažnosti rôznych stavebných materiálov

PUR pena je výborným tepelným aj zvukovým izolantom, avšak iba suchá izolácia dokáže dlhodobo zabezpečiť tepelnú pohodu. Mokrá izolácia sa ihneď zmení na tepelný vodič! Požiadaviek na tesnenie v pripojovacej škáre je veľa a skúsenosti dokazujú, že s PUR penou sa jednoducho splniť nedajú. Preto je tesnenie v pripojovacej škáre rozdelené na 3 zóny, z ktorých každá má inú úlohu:

  • vonkajšie tesnenie chráni pred všetkými poveternostnými vplyvmi a zároveň odvetráva škáru tak, aby nedochádzalo ku kondenzácii vodnej pary, je teda paropriepustné
  • stredové tesnenie plní funkciu tepelnej a zvukovej izolácie
  • vnútorné tesnenie chráni stredové tesnenie pred vlhkosťou z interiéru, je parotesné

Použitie samotnej PUR peny rieši len stredové tesnenie a bez použitia vonkajšieho a vnútorného tesnenia nie je takáto montáž v súlade s STN 733134 a je jednoducho nefunkčná. 
Určite ste sa už stretli s termovíznymi snímkami fasád obytných a iných budov. Dokumentujú dôležitosť správneho utesnenia okna a škára medzi rámom okna a murivom je na nich najviac „viditeľná“.

Na záver informácia z STN 733134, na ktorú by ste mali pri montáži okna pamätať: PUR peny nemôžu byť považované za upevňovacie prostriedky.

Montáž okien a dverí